خسوف و كسوف

گرفتگي زماني رخ مي دهد كه يك جرم آسماني بطور موقت در مسير نور يك جرم آسماني ديگر قرار گيرد . در طول سال ، 2 يا 3 خسوف ( ماه گرفتگي ) رخ مي دهند ، آن هم وقتي كه زمين بين ماه كامل و خورشيد قرار گرفته و بر سطح ماه سايه افكند . 1 يا 2 كسوف ( خورشيد گرفتگي ) نيز در طول سال رخ مي دهند . كسوف بر اثر قرار گرفتن ماه بين زمين و خورشيد و ممانعت آن از رسيدن نور خورشيد به زمين به وجود مي آيد . هنگام كسوف ، حدود 161 كيلومتر ( 100 مايل ) از زمين در تاريكي قرار مي گيرد .
خورشيد گرفتگي فقط زماني قابل رويت است كه سايه ي ماه روي مكاني كه بيننده در آن قرار دارد بيفتد . ماه گرفتگي در هر قسمتي از زمين كه روبروي ماه قرار گرفته باشد قابل رويت است .